Lista documentelor de interes public

Conform legislației în vigoare, sunt publice următoarele informații:

Ø  Avertizările și prognozele hidrologice;

Ø  Sinteza calității apelor din România – Informații privind resursele de apă  ;

Ø  Volumele zilnice, existente în principalele lacuri de acumulare;

Ø  Debitele și nivelele zilnice înregistrate la principalele stații;

Ø  Sinteza informaţiilor din următoarele documentaţii:

a.      planuri de restricţii temporare pentru cursurile de apă deficitare;

b.      planuri de apărare împotriva inundaţiilor pe bazine hidrografice;

Ø  Zonele inundabile, așa cum reies din planurile de apărare (forma sintetică);

Ø  Caracteristicile generale ale lucrărilor hidrotehnice, după cum urmează:

a.      Volumul și suprafața la NNR- nivelul normal de retentie – (dacă este acumulare permanentă);

b.      Utilitatea publică;

c.       Localizarea geografică;

d.      Lungimea (dacă este vorba despre diguri, canale de derivație, apărări de mal, regularizări);

Ø  Textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniul gospodăririi apelor la care România este parte, precum şi legislaţia locală, regională, naţională sau comunitară în domeniul gospodăririi apelor, care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ø  Materiale informative dedicate publicului, în care sunt diseminate informații  referitoare la activitatea de gospodărire a apelor;

Ø  În cazul contractelor de publicitate, sunt publice următoarele informații:

a.      destinatarii finali ai fondurilor de publicitate;

b.      criteriile de alocare a acestor fonduri;

c.      sumele alocate fiecărui beneficiar final;

d.      termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.

Ø  În cazul unor contractele cu valoare comercială, sunt publice următoarele informații: câștigătorul desemnat, criteriul de desemnare, valoarea  contractului, durata de derulare, obiectul contractului.

Următoarele informații de interes public, sunt informații comunicate din oficiu:

Ø  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;

Ø  Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, al instituţiei publice, dacă este;

Ø  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea a instituţiei şi ale celui responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Ø  coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

Ø  Lista laboratoarelor acreditate de calitate a apei;

Ø  Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

Ø  Bugetul de venituri și cheltuieli;

Ø  Programele şi strategiile proprii;

Ø  Programul anual al achizițiilor publice;

Ø  Declarații de avere și de interese;

Ø  Situaţia în România a apelor uzate urbane şi a nămolului provenit din staţiile de epurare;

Ø  Calendarul și programul de lucru pentru elaborarea planului de management (22 decembrie 2012);

Ø  Sinteza privind problemele importante de gospodărire a apelor identificate la nivel de bazin/spaţiu hidrografic (22 decembrie 2013);

Ø  Proiectul Planului Național de Management – Sinteza proiectelor Planurilor de Management Bazinale (22 decembrie 2014);

Ø  Planul Național de Management – Sinteza Planurilor de Management la nivel de bazine/spații hidrografice (22 decembrie 2015);

Ø  Informații privind programe, obiective, acțiuni, realizări;

Ø  Informații privind programele cu finanțare internațională aflate în derulare ( ex.: Proiectul “Towards a proper aquatic enivronment” (TPAE), ”WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I” );

Ø  Directiva Inundaţii 2007/60/CE (Hărți de hazard și risc la inundații; Planuri de Management al Riscului la Inundații la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă);

Ø  Lista cuprinzând documentele de interes public;

Ø  Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

Ø  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Următoarele documente pot fi consultate doar la sediul instituției:

 

Ø  Actele de reglementare din domeniul gospodăririi apelor, cu excepția documentațiilor tehnice, dacă acestea au fost cerute în mod expres de către beneficiar ca fiind confidențiale;

Ø  Dosarul achiziției publice, după finalizarea procedurii;

Ø  Contractele de achiziții.

 

Următoarele informații sunt exceptate accesului liber:

 

Ø  Debitul intrat/evacuat din lacurile de acumulare;

Ø  Serii de timp;

Ø  Șiruri de date;

Ø  Date neprelucrate;

Ø  Informații generalizate, altele decât cele statistice;

Ø  Se interzice preluarea de informații zilnice, în vederea constituirii de șiruri de date și serii de timp;

Ø  Valorile indicatorilor de calitate în secțiuni de râu;

Ø  Buletine de analiză;

Ø  Documentații tehnice, dacă beneficiarul actului de reglementare a solicitat în mod expres confidențialitatea datelor;

Ø  Ofertele tehnice, din cadrul unei proceduri de achiziție;

Ø  Dosarul achiziției, în timpul derulării procedurii.