SGA Suceava-Despre noi

Date generale…

Judeţul Suceava este situat în partea de nord-est a  României, ocupă o suprafaţă de 8553,5 Km2, reprezentând 3,6 % din teritoriul ţării, fiind al doilea judeţ din ţară ca întindere după judeţul Timiş.

Judeţul Suceava se învecinează la sud cu judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ, la vest cu judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsaud, la est cu judeţele Botoşani şi Iaşi, iar la nord cu Republica Ucraina.

Reţeaua hidrografică a judeţului însumează 3092 Km. Densitatea reţelei hidrografice este de 0,361 Km râu/Km2 teritoriu, valoare superioară celei medii pe ţară.

Principalele cursuri de apă ce străbat judeţul sunt: râul Siret (de la N la S) şi afluenţii săi: râurile Suceava, Şomuzu Mare, Moldova, Bistriţa (curgând de la NV spre SE).

Suprafaţa totală a luciului de apă din judeţ este de 5542,63 ha, reprezentând 0,65% din suprafaţa totală a judeţului, din care 5056,622 ha ape curgătoare şi 486,008 ha lacuri.

În totalitate râurile de pe teritoriul judeţului Suceava sunt tributare râului Siret, datorită configuraţiei generale a reliefului. Cantităţile cele mai mari de apă sunt transportate de râurile ale căror bazine de alimentare sunt situate în regiunea montană. Cel mai întins bazin hidrografic este cel al râului Moldova, care drenează prin intermediul afluenţilor săi peste 33% din suprafaţa judeţului Suceava, după care urmează Bistriţa (cca. 30% din suprafaţa) şi râul  Suceava.

Apele stătătoare constau din lacuri naturale de dimensiuni mici şi lacuri antropice amenajate în scopuri complexe: rezerve de apă industrială şi potabilă, apărare împotriva inundaţiilor, piscicultura etc.

Activitate…

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava este unitatea de gospodărire a apelor la nivel judeţean, subordonată Direcţiei Apelor Siret, din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

S.G.A. Suceava este certificat de societăţile  de acreditare şi certificare S.R.A.C şi I.Q. Net pentru îndeplinirea cerinţelor Standardului de Calitate I.S.O. 9001/2001.

Deasemenea, Laboratorul de calitate a apei din cadrul unităţii este acreditat de RENAR pentru îndeplinirea cerinţelor SRENISA/CEI 17025:2005.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava are următoarele atribuţii :

 • Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii naţionale în domeniu, precum şi a programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
 • Administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor, de pe raza judeţului Suceava
 • Gestionarea calitativă şi cantitativă, precum şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane;
 • Gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării;
 • Administrarea , exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală sau amenajată;
 • Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii judeţene de gospodărire a apelor aflată în administrarea sa;
 • Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;
 • Avizarea şi autorizare lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele;
 • Administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului judeţean de veghe hidrologică şi hidrogeologică;
 • Constituirea şi gestionarea Fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor.
 • Informarea publicului privind problemele de gospodărire a apelor.

S.G.A. Suceava administrează următoarele categorii de lucrări hidrotehnice:

–  îndiguiri 39,615 km

–  regularizări 137,925 km

–  apărări de maluri 20,225 km

–  5 acumulări (Dragomirna, Şomuz II Moara, Solca, Şerbăuţi şi  Baraj Mobil Mihoveni)

Reţeaua de supraveghere hidrologică e compusă din:
• staţii hidrometrice

– pe râuri – 44

– la folosinţe de apă – nu

– pe lacuri de acumulare – nu

• staţii evaporimetrice – 2

• staţii automate – 41

• bazin reprezentativ – 2

Monitorizarea calitativă a apelor din judeţul Suceava este realizată de către Laboratorul de Calitatea Apei S.G.A. Suceava. Acesta a fost acreditat de către RENAR inițial din data de 29.01.2007, data reînoirii acreditării 14.11.2014 şi data reactualizării 16.11.2015. Aici sunt efectuate analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice prin următoarele programe de monitoring:

– supraveghere

– operațional extins

– operațional

– translatate

– potabilizare

– referință

– ” cea mai bună secţiune disponibilă”

– convenții internaționale

– corpuri de apă puternic modificate

Sunt monitorizate:

apele de suprafaţă

râuri : Siret – 4 secţiuni, Suceava – 3 secţiuni, Moldova –4 secţiuni, Bistriţa – 3 secţiuni, Neagra -2 secţiuni, Solca  -2 secţiuni, Şomuzu Mare,  si câte o secţiune la Pozen, Băişescu, Suha, Dorna, Brodina, Suceviţa şi  Bărnărel

lacuri: Dragomirna şi Rogojeşti 3 sectiuni,  Bucecea 4 secţiuni şi Lala 4 secţiuni

apele subterane – foraje de supraveghere – 30

sursele de impurificare ce deversează apele uzate în apele de suprafaţă –74

ATRIBUŢIILE SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR SUCEAVA PRIVIND GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII, FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTE LA CONSTRUCŢIILE HIDROTEHNICE ŞI POLUĂRI ACCIDENTALE

 • Asigură aplicarea strategiei şi coordonarea tehnică de specialitate la nivel judeţean a acţiunilor preventive şi operative pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;
 • Coordonează prin Directorul unităţii Grupul de Suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;
 • Asigură în colaborare cu I.S.U. “Bucovina” Suceava elaborarea Planului Judeţean de Apărare împotriva  inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;
 • Acordă asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apărare specifice;
 • Avizează planurile de aparare impotriva inundaţiilor, gheţurilor si poluărilor accidentale municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 • Coordonează tehnic acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
 • Asigură consultanţă de specialitate, în cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare;
 • Asigură, prin Centrul operativ al S.G.A. Suceava în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al I.S.U. “Bucovina” Suceava, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă, rapoartelor de sinteza, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi la Centrul Operativ al Direcţiei de Ape;
 • Asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie;
 • Participă, în comisia stabilită de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la evaluarea  şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică si poluări accidentale.DESPRE NOI