SGA Vrancea-Despre noi

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VRANCEA

Județul Vrancea este situatr.ro în partea de sud est a ţării la curbura Carpaţilor Orientali  şi are o suprafaţă de 4857 kmp reprezentând 2% din suprafaţa ţării,suprafaţa bazinului hidrografic fiind de 4313kmp.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea  este unitate  la nivel judeţean, aflată în sudul bazinului hidrografic Siret, subordonată Administrației Bazinale de Apă „Siret”, din cadrul Administraţiei  Naţionale “Apele Române”.

S.G.A. Vrancea este certificat de societăţile de acreditare şi certificare  S.R.A.C şi I.Q. Net pentru implementarea și menținerea cerinţelor unui sistem integrat de management privind Calitatea (I.S.O. 9001/2015), mediul (ISO 14001 : 2015) și sănătatea și securitatea ocupațională (OHSAS 18001 : 2008).

            Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea are următoarele atribuții principale:

 • Gospodărirea unitară a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția acestora împotriva epuizării și degradării;
 • Protecția și restaurarea resurselor de apă de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;
 • Administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea Sistemului naţional de gospodărire a  apelor aflat în administrarea sa;
 • Elaborarea și urmărirea aplicării planurilor de folosire a apei în perioadele hidrologice normale și de evacuare a apelor uzate;
 • Elaborarea balanței apei, elaborarea și urmărirea aplicării planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, precum și coordonarea elaborării de către utilizatorii a programelor de restricții în alimentarea cu apă în caz de secetă;
 • Stabilirea programului de măsuri pentru atingerea unei stări bune a apelor;
 • Administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală, a zonelor umede și a celor protejate aflate în patrimoniu;
 • Administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică;
 • Monitorizarea stării evoluției cantitative și calitative a apelor;
 • Avizarea lucrărilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor conform competențelor atribuite;
 • Controlul utilizatorilor de apă și al lucrărilor construite pe ape și în legătură cu apele, din punct de vedere al funcționării și al încadrării în prevederile avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;
 • Apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor aferente acestora;
 • Asigurarea coordonării Grupului de Suport tehnic în domeniul apărării împotriva inundațiilor; participarea la coordonarea acțiunilor de apărare împotriva inundațiilor și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și la pregătirea populației pentru apărarea împotriva inundațiilor prin exerciții periodice de simulare;
 • Realizarea de lucrări de amenajare a cursurilor de apă și a altor lucrări de investiții, acordarea asistenței tehnice de specialitate;
 • Întocmește în mod corelat propuneri de lucrări noi de amenajare a bazinului hidrografic necesare satisfacerii cerințelor de apă, protecției calității apelor și prevenirii acțiunii distructive a acestora.
 • Intervenția în scopul reducerii treptate a poluării apelor subterane și al prevenirii poluării ulterioare a acestora.

Compartimentele din cadrul SGA Vrancea sunt:

Birou Exploatare Lucrări

Birou Inspecția Teritorială a Apelor
DESPRE NOI